Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. This website is published and maintained by Polyvision Corp. (“Company”, “we” or “us”). The following terms and conditions of use (these “Terms of Use”) govern your access to and use of www.polyvision.com, including any content, functionality and services offered on or through www.polyvision.com (the “Website”).

DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE, AANVAARDT U DEZE VOORWAARDEN EN STEMT U ERMEE IN DAT DEZE BINDEND ZIJN EN U ZICH ERAAN ZULT HOUDEN, EN TEVENS BEVESTIGT U DAT U OFWEL OUDER BENT DAN 18 JAAR OF RECHTSGELDIG TOESTEMMING HEBT VAN EEN OUDER OF VOOGD, EN DAT U VOLLEDIG BEVOEGD BENT OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE AANVAARDEN.

Als u niet akkoord wilt gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u deze Website niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen inzicht herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving aan u zodra we deze te plaatsen, en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website vanaf dat moment. Wanneer u de Website na de publicatie van de herziene Gebruiksvoorwaarden blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt en akkoord gaat met de wijzigingen. U wordt geacht deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De Website bezoeken en accountbeveiliging

Wij behouden ons het recht voor deze Website en elke dienst die of elk materiaal dat wij leveren op de Website naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of aan te passen. Dit kan ondere andere bestaan uit het verwijderen van verouderde inhoud en het corrigeren van technische onjuistheden of typfouten. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden als om welke reden dan ook de hele of een deel van de Website niet beschikbaar is op een willekeurig moment of voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Website of tot de gehele Website beperken.

U bent er verantwoordelijk voor om alle regelingen te treffen die nodig zijn voor het verkrijgen van toegang tot de Website en om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang krijgen tot de Website via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en zich daaraan houden.

Voor toegang tot de Website of tot een deel van de bronnen die deze biedt, kunt u gevraagd worden om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Een van de voorwaarden voor uw gebruik van de Website is dat alle gegevens die u op de Website verstrekt, correct, actueel en volledig zijn. U stemt ermee in dat alle gegevens die u verstrekt om u te registreren bij deze Website of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie verstrekt door middel van het gebruik van interactieve functies op de Website, onderworpen zijn aan ons privacybeleid, en tevens gaat u akkoord met alle acties die wij in overeenstemming met ons Privacybeleid. ndernemen.

Als u een wachtwoord of andere informatie kiest als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, of deze krijgt toegewezen, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekendmaken aan een andere persoon of entiteit. U erkent tevens dat uw account van u persoonlijk is en gaat ermee akkoord niet aan een andere persoon toegang te verlenen tot deze Website of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie. U dient bijzonder voorzichtig te zijn bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen niet in staat zijn om uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens te bekijken of vast te leggen.

Wij hebben het recht om op elk moment een gebruikersnaam, wachtwoord of ander identificatiemiddel uit te schakelen, ongeacht of deze door u werd gekozen of door ons is verstrekt, indien u naar onze mening een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Eigendomsrechten

De Website en de volledige inhoud, eigenschappen en functionaliteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en indeling daarvan), zijn eigendom van het Bedrijf, de licentiegevers ervan of van andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten met betrekking tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomsrecht, of ander eigendomsrecht, waaronder Europese wetten.

Gebruikmaken van de Website

Deze Gebruiksvoorwaarden geven u toestemming om de Website te gebruiken voor uitsluitend uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag het materiaal op onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, voor afgeleide werken gebruiken, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt: (a) u mag tijdelijk exemplaren van dergelijke materialen opslaan in het RAM in verband met uw toegang tot en het bekijken van deze materialen, (b) u mag voor verbetering van de weergave bestanden opslaan die automatisch in de cache van uw webbrowser zijn geplaatst, en (c) u mag een kopie printen of downloaden van een redelijk aantal pagina's van de Website voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie. U mag geen geen materialen van de Website wijzigen of verwijderen, of de kennisgeving van enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van materialen van de Website verwijderen of wijzigen, en u mag geen enkel onderdeel van de Website of diensten of materialen beschikbaar via de Website gebruiken voor commerciële doeleinden, of hiertoe toegang verkrijgen met het oog op commerciële doeleinden.

Afdrukken, kopiëren, wijzigen, downloaden of anderszins gebruiken of een andere persoon toegang verschaffen tot een deel van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, zal ertoe leiden dat uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk wordt ingetrokken en dat u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt moet retourneren dan wel vernietigen. Geen enkel recht, rechtstitel of belang in of op de Website of enige inhoud van de Website wordt overgedragen aan u door implicatie, uitsluiting of anderszins, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan een overtreding van auteursrecht, handelsmerkenrecht en andere toepasselijke wetten betekenen.

Verboden gebruik

U mag de Website alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Het is een uitdrukkelijke voorwaarde van uw toegang tot en gebruik van de Website dat u ermee akkoord gaat de Website niet te gebruiken: (a) op een manier die van toepassing zijnde federale, staats-, lokale of internationale wetgeving of regelgeving, waaronder de Europese wetten overtreedt; (b) voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan de Contentnormen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet; (c) om deel te nemen aan gedragingen die op enige wijze zou kunnen leiden tot uitschakelen, overbelasten, beschadigen, verstoren, aantasten of interfereren met de goede werking van de Website, of die een andere gebruiker bij het gebruiken of genieten van de Website beperken, verstoren of schaden, of (d) op een manier die de privacyrechten van andere gebruikers van de Website schendt.

Handelsmerken

De Bedrijfsnaam en alle gerelateerde namen, logo's, producten en diensten namen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het Bedrijf, gelieerde ondernemingen of licentiegevers daavan. U mag deze merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans op deze Website zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Inbreuk op auteursrecht

We nemen claims van inbreuk op auteursrechten serieus. We zullen reageren op meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Als u meent dat Gebruikersinhoud of andere materiaal dat beschikbaar is op deze Website inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u de verwijdering (of de toegang ertoe) aanvragen door het indienen van een schriftelijke kennisgeving aan ons via info@polyvision.com. Neem het volgende op in uw schriftelijke kennisgeving:

  • uw fysieke of elektronische handtekening
  • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt of, indien de vordering bestaat uit meerdere producties op de Website, een representatieve lijst van dergelijke werken
  • voldoende nauwkeurige identificatie van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt, zodat wij in staat zijn om dat materiaal te lokaliseren
  • adequate informatie waarmee we contact met u kunnen opnemen (met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres)
  • een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet werd toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet
  • een verklaring dat de informatie in de schriftelijke mededeling accuraat is, en
  • een verklaring, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Inzendingen van gebruikers

Met uitzondering van persoonlijke informatie, die valt onder ons privacybeleid voor meer informatie, worden alle gegevens, ideeën, commentaren, suggesties en andere vormen van feedback die u naar ons verzendt (samen "Inzendingen") ons exclusieve eigendom en zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en niet-vallend onder eigendomsrechten. We hebben het recht om Inzendingen op elk gewenst moment te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, in licentie te geven, te publiceren, te verspreiden en anderszins te openbaren aan derden, in elk medium, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding aan u. Wij zijn echter niet verplicht om dergelijke Inzendingen te gebruiken en u doet hierbij afstand van enig recht om een dergelijk gebruik af te dwingen.

Doorlinken naar de Website

U mag doorlinken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en niet onze reputatie schaadt of er voordeel uit behaalt, maar u mag de koppeling niet op een zodanige wijze tot stand brengen dat deze een vorm van verbondenheid, goedkeuring of onderschrijving van onze kant kan suggereren. Onder voorbehoud van het bovenstaande mag u niet: (a) een link instellen vanaf een website die niet uw eigendom is; (b) ervoor zorgen dat de Website of delen ervan worden weergeven, of lijken te op een andere site worden weergegeven door, bijvoorbeeld, framing, deep linking of in-line linking, (c) linken naar een ander deel van de Website dan de startpagina, of (d) anderszins actie ondernemen met betrekking tot het materiaal op deze Website in strijd met enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in met ons samen te werken om te zorgen dat een ongeoorloofde framing of koppeling onmiddellijk wordt beëindigd. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving het recht op doorlinken in te trekken. We mogen naar eigen inzicht elke link op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen.

Links vanaf de Website

Als de Website koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden geleverd, zijn deze koppelingen uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Hieronder vallen koppelingen in reclame-uitingen, met inbegrip van banneradvertenties en gesponsorde koppelingen. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en accepteren geen verantwoordelijkheid ervoor of voor eventueel verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan. Als u besluit om een van de websites van derden te bezoeken die via een link gekoppeld is aan deze Website, doet u dit volledig op eigen risico en binnen de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites.

Geografische beperkingen

Wij beheren de Website vanuit de staat Georgia in de Verenigde Staten van Amerika. Wij beweren niet dat de Website of content ervan toegankelijk is of acceptabel is buiten de Verenigde Staten. Het bezoeken van de Website kan ongeoorloofd zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Website vanaf buiten de Verenigde Staten bezoekt, voor zover dat door toepasselijke wetgeving is toegestaan, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Vrijwaringsclausule

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET WORDEN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DIENSTEN OF VIA DE WEBSITE VERKREGEN ITEMS GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF INPLICIET, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET ONTBREKEN VAN INBREUK OP RECHTEN. WE GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, BESCHIKBAARHEID OF WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD OF DIENSTEN DIE VERKREGEN WORDEN VIA DE WEBSITE. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE WERKING VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DEZE ZAL FUNCTIONEREN IN COMBINATIE MET EEN ANDER PRODUCT OF SOFTWARE EN ANDERSZINS AAN UW BEHOFTEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN

Beperking van de aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZAL/ZULLEN HET BEDRIJF, NOCH DOCHTERONDERNEMINGEN ERVAN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OF DIRECTEUREN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE, ONDER ENIGE UITLEG VAN DE WET, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, WEBSITES DIE ERAAN GEKOPPELD ZIJN, INHOUD OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, OF ENIGE DIENSTEN OF PRODUCTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, ONTSTAAN ALS GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF NALATIGHEID), DOOR CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TE VOORZIEN.

Onze verantwoordelijkheid

In de mate waarin dit binnen het toepasselijk recht is toegestaan, gaat u ermee akkoord de vennootschap, hieraan gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, oordelen, toekenningen, verliezen, kosten, uitgaven of kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw Gebruikerscontent, elk gebruik van inhoud, diensten en producten anders dan uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, of uw gebruik van informatie die is verkregen via de website.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Alle zaken met betrekking tot de Website en deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden (in elk geval, met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), zullen onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de interne wetgeving van de staat New York, zonder inachtneming van de keuze van of bepalingen of regels aangaande conflicterende wetten (van de staat New York of enige ander rechtsgebied).

Elk(e) rechtsvervolging, actie en proces die/dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of met de Website, zal uitsluitend worden ingesteld via de federale rechtbank van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat New York; hierbij behouden we ons echter het recht voor om wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden een rechtsvervolging, actie of proces tegen u in te stellen in uw woonland of een ander betrokken land, indien dit afwijkt van de Verenigde Staten. U doet afstand van alle mogelijke bezwaren tegen de uitoefening van rechtsmacht over u door deze rechtbanken en de locatie van dergelijke rechtbanken.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen enkele verklaring van afstand door het Bedrijf met betrekking tot (een) in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezette bepaling(en) zal worden beschouwd als verder of blijvend afstand doen van die bepaling of voorwaarde of het afstand doen van enige andere voorwaarde, en enig falen van het Bedrijf om een recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, betekent niet dat het bedrijf afstand doet van dit recht of deze bepaling.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander bevoegde rechter om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling worden geschrapt of tot het minimum worden beperkt, zodat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

Uw opmerkingen en aandachtspunten

Deze website wordt uitgevoerd door Polyvision Corp., een bedrijf gevestigd in New York, met geregistreerd postadres 10700 Abbotts Bridge Rd., Ste.100, Johns Creek, Georgia 30097 USA.

Alle andere feedback, commentaren, verzoeken om technische ondersteuning en andere mededelingen over de website moeten worden gericht aan info@polyvision.com.

© 2011 - 2020 Polyvision Corp. Alle rechten voorbehouden